Karty charakterystyki

KARTY CHARAKTERYSTYKI WYROBÓW NIEBEZPIECZNYCH

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63/2011, poz. 322 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu udostępnia niniejszym karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Te karty charakterystyki dotyczą substancji i mieszanin zawartych w produktach wprowadzonych do obrotu dla pielęgnacji, konserwacji i obsługi samochodów poszczególnych marek koncernu Volkswagen: Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Porsche.

Stosownie do obowiązujących przepisów (rozporządzenie WE 1272/2008) produkty niezaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie nie wymagają udostępniania karty charakterystyki. Jeżeli jednak na zasadzie dobrej woli zostały udostępniane przez producenta/dostawcę – nie wymagają aktualizacji do zmieniających się przepisów, mogą być udostępniane w formie pierwotnej.

W tabeli produkty są uporządkowane wg grupy rodzajowej (kol. 1) i numeru katalogowego (kol. 3).

Kartę charakterystyki (kol. 4) dla danego produktu identyfikuje się za pomocą numeru katalogowego odczytanego z etykiety na opakowaniu w danej grupie rodzajowej. Nazwa produktu (kol. 2) ma znaczenie informacyjne.

Kartę charakterystyki otwiera kliknięcie jej oznaczenia w kolumnie 4 tabeli.

Karty charakterystyki udostępnione przez WURTH znajdują się pod adresem www.eshop.wurth.pl

Odpowiedzialny za aktualizację: J.F, Specjalista ds. Homologacji i Ekologii
Zatwierdził: M.M, Kierownik Zespołu Homologacji i Ekologii
Data aktualizacji: 23.10.2021 r.

Identyfikacja produktu 4. KARTA CHARAKTERYSTYKI
1. GRUPA RODZAJOWA 2. NAZWA 3. NUMER KATALOGOWY