Zasoby

Wyszukaj najbliższe punkty odbioru, podając swój kod pocztowy lub nazwę miejscowości:

Baterie i akumulatory

Żyjemy coraz szybciej – wraz ze zmianą stylu naszego życia, zmienia się również nasze  otoczenie. Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez współczesnych zdobyczy techniki. Trzeba mieć jednak świadomość zagrożeń, jakie dla środowiska naturalnego niesie rozwój cywilizacyjny. Kluczowe staje się, z punktu widzenia ekologii, zagospodarowywanie odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne unieszkodliwianie. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., jako podmiot wprowadzający na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, jest zarejestrowany w Głównym inspektoracie Ochrony środowiska pod numerem E0011202WBW.

Emisja CO2 i zużycie paliwa

Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczyna się pierwszy etap wprowadzania w życie nowej procedury badania pojazdów w zakresie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Światowa Zharmonizowana Procedura Badania Pojazdów Lekkich (tzw. WLTP) dotyczyć będzie wszystkich pojazdów osobowych i lekkich dostawczych, produkowanych przez wszystkich światowych producentów samochodów, którzy sprzedają swe wyroby na rynku europejskim. W założeniu twórców jest to nowa, bardziej realistyczna procedura pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2.

W związku z tym od 1 września 2017 roku nowo projektowane pojazdy będą homologowane z wykorzystaniem WLTP. Od 1 września 2019 roku procedura ta w pełni zastąpi dotychczasowe testy, określane jako NEDC (Europejski Cykl Jezdny).

Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP będą w przypadku wielu pojazdów wszystkich światowych producentów pojazdów wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.*

Biopaliwa

Paliwo stosowane do wszystkich obecnie produkowanych silników z zapłonem samoczynnym samochodów Grupy VW musi być zgodne z europejską normą EN 590, która w najnowszej wersji dopuszcza maksymalną domieszkę 7% objętościowo biokomponentów. Najpowszechniej obecnie stosowanym do zasilania silników iskrowych (benzynowych) bioskładnikiem jest bioetanol, czyli alkohol etylowy otrzymywany z biomasy, zgodny z normą EN 15376. Najnowsza wersja europejskiej normy dotyczącej benzyn silnikowych – EN 228 dopuszcza maksymalną zawartość 10 % obj. tego składnika.

Informacje homologacyjne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu informujemy, że możliwe jest nabywanie odpłatnych dokumentów dotyczących pojazdów marek reprezentowanych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. według załączonego cennika:

  • Zaświadczenie o rodzaju pojazdu, o emisji spalin do systemu viaTOLL, o danych dotyczących mas pojazdu, liczby miejsc itp. krótkie informacje 98,50
  • Duplikat wyciągu ze świadectwa homologacji, certyfikat do licencji na transport międzynarodowy, duplikat dokumentu CoC itp. obszerne informacje 190

Zapotrzebowanie na tego typu
dokumenty prosimy zgłaszać na:

homologacje@vw-group.pl

lub

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań

Karty charakterystyki wyrobów
niebezpiecznych

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63/2011, poz. 322 z późn. zm. tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. L 396 z 30.12.2006, wersja sprostowana w Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007, s. 3) (REACH), Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu udostępnia niniejszym karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Przedstawiamy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych. Definiuje on wymagania Grupy Volkswagen dotyczące uczciwości biznesowej oraz zgodności z przepisami prawa wobec partnerów biznesowych w związku z prowadzoną współpracą. Kodeks odnosi się do wszelkich relacji biznesowych, w szczególności z dostawcami i partnerami sprzedażowymi. Celem Kodeksu jest zapewnienie właściwych i zgodnych z prawem działań biznesowych.

I.TOGETHER4INTEGRITY